загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Учасники банку

– засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Учасники банку

 1. УЧАСНИКИ УКРАЇНСЬКОГО РЦП
  УЧАСНИКИ УКРАЇНСЬКОГО
 2. Сторони (учасники) конфлікту
  — це суб'єкти соціальної взаємодії, які перебувають у стані конфлікту або явно чи неявно підтримують тих, хто конфліктує. В науковій літературі у деяких випадках також вживається поняття "опонент", тобто супротивник у суперечці (з лат. — який заперечує). Протилежні сторони становлять стрижень конфлікту: якщо одна зі сторін виходить із конфлік-ту, такий конфлікт припиняється. Конфлікт — явище
 3. Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Для сприяння правильному та своєчасному розгляду та вирішенню цивільних справ у процесі крім осіб, які беруть участь у справі, залучаються інші учасники процесу, які не мають юридичної заінтересованості в результаті справи. Ними відповідно до ст. 47 ЦПК є: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. Представників
 4. Інші учасники цивільного процесу
  це такі учасники (суб’єкти) цивільних процесуальних правовідносин, які не мають і не повинні мати у справі жодної юридичної заінтересованості і сприяють встановленню дійсних обставин справи, дослідженню доказів, утвердженню засад цивільного процесуального права. До них відносяться секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову
 5. 4.3. Учасники договірних відносин у сфері транспорту
  Участь у договірних відносинах у сфері транспорту беруть різні категорії осіб, які мають необхідний для цього обсяг право-суб'єктності. Учасників договірних відносин у сфері транспорту умовно можна поділити на дві категорії: (1) безпосередні учасники (як сторони відповідних договорів); (2) опосередковані учасники (здійснюють регулювання договірних відносин, координацію дій безпосередніх учасників
 6. Розділ 5. ТРЕТІ ОСОБИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Розділ 5. ТРЕТІ ОСОБИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ В ЦИВІЛЬНОМУ
 7. 5.4. Інші учасники цивільного процесу
  Новим цивільним процесуальним законодавством України вперше досить детально регламентовано правовий статус інших учасників цивільного процесу. Ці особи, на відміну від осіб, які беруть участь у справі, називаються іншими учасниками цивільного процесу. Закріплення їх статусу обумовлене потребою нормативно-правового визначення статусу важливих учасників цивільного судочинства. Згідно зі СТ.47
 8. 53. Учасники ринку цінних паперів
  Згідно зі ст.360 Господарського кодексу України для забезпечення організації функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа — акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Кодексу, інших законів, а також статуту і правил фондової біржі. Відповідно до визначення, наданого
 9. 47. Сторони та інші учасники процедури банкрутства.
  ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: Сторонами у процедурі банкрутства (згідно зі ст. 1) є кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник (банкрут). Боржник визначається як “...суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
 10. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст. 256).
  Об'єктивна сторона цього злочину виражається в двох формах: 1) заздалегідь не обіцяному сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів; 2) заздалегідь не обіцяному вчиненні інших дій зі створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності.
 11. До глави 9. Інші учасники цивільного процесу
  Ракитина Л.Н. Участие специалистов в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис ... канд. юрид. дис. – Саратов,
 12. 26.2. Учасники виконавчого провадження, їх права й обов'язки
  Всіх учасників виконавчого провадження за їх процесуальним становищем можна розділити на три групи: органи примусового виконання; особи, які беруть участь у виконавчому провадженні; особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій. Органи примусового виконання виділяються серед учасників виконавчого провадження особливим становищем, обумовленим їх місцем у системі органів державної виконавчої
 13. Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
  1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття Їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють Їх злочинній діяльності,-- караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
 14. 4.УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ, ЯКІ ВІДСТОЮЮТЬ ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
  Захисник — це учасник кримінального процесу, на якого покладено функцію захисту, і в силу цього він зобов'язаний використовувати всі зазначені в законі засоби і способи з метою з'ясування обставин, що виправдовують підзахисного чи пом'якшують його відповідальність. Як захисники допускаються особи, які є фахівцями в галузі права. Згідно з частиною першою ст. 59 Конституції України кожен є вільним
 15. 12. Орган дізнання і дізнавач як учасники кримінального процесу, співвідношення їх повноважень.
  Органи дізнання — це органи, уповноважені кримінально-процесуальним законом порушувати та розслідувати кримінальні справи у зв'язку з інформацією, що надійшла про вчинення злочину, та відсутністю можливості у слідчого приступити до провадження слідства. Сутність дізнання полягає в доказуванні, здійснюваному невідкладно після отримання повідомлення про злочин чи при безпосередньому його виявленні
 16. § 4. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утворень
  У даний час у всіх країнах світу формуються тіньові міжрегіональні і міжнародні кримінальні структури, що забезпечують безпрецедентні за масштабами розкрадання грошей і матеріальних цінностей у господарських суб'єктів 1 Табаков А. А. Миграционньїе дисфункции й проблеми международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Проблему расследования преступлений в условиях формирова-ния правового
 17. Iн. Субуктами вiдповiдальностi за масовi безпорядки у лише їх органiзатори й активнi учасники. У дiях учасникiв натовпу, якi
  iн. Субуктами вiдповiдальностi за масовi безпорядки у лише їх органiзатори й активнi учасники. У дiях учасникiв натовпу, якi були на мiсцi вчинення масових безпорядкiв пасивними спостерiгачами подiй, складу злочину немає, i вони кримiнальнiй вiдповiдальностi за ст. 71 КК України не пiдлягають. Караються масовi безпорядки за ч. I ст. 71 КК України позбавленням волi вiд двох до дванадцяти рокiв, а
 18. 15. Учасники кримінального процесу, що сприяють кримінальному судочинству (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар сумового засідання, поняті).
  При провадженні слідчих дій (огляду місця події, обшуку, виїмки, пред'явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки та обставин події тощо) обов'язковою є присутність не менше двох понятих. Понятими можуть бути будь-які особи, які не заінтересовані в справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і
 19. Неплатоспроможність банку
  – неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсут- ність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що ста- новить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного ка- піталу
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru