загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

2. Види господарсько-правової відповідальності


Господарсько-правова відповідальність - різноманітна. У 80-х роках в СРСР налічувалось близько 2,5 тисяч санкцій, що застосовувалися у сфері господарювання. В умовах змішаної економіки України також застосовується велика (хоч і менша, ніж згадана) кількість господарсько-правових санкцій.
Відповідно до ст. 217 ГК України, господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Водночас слід зазначити, що питання щодо співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» є дискусійним1.
Господарсько-правові санкції можна класифікувати за різними ознаками, зокрема:
/. За критерієм змісту впливу - на грошові (сплата неустойки, господарсько-адміністративний штраф, відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції на якісну).
//. За критерієм безпосередньої спрямованості — на майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господарські санкції).
///. За характером порушених відносин — на: а) санкції, що застосовуються у горизонтальних відносинах, тобто між рівноправними суб'єктами господарювання (сплата неустойки або оперативно-господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції); б) санкції, що застосовуються у вертикальних відносинах, тобто між компетентним державним органом та суб'єктом господарювання (планово-госпрозрахункові санкції, адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків).
IV.
Залежно від виду порушених відносин - на: санкції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування збитків,
1 Див., напр.: Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И. Г. По-бирченко.- К.: Вища школа, 1985.- С. 263-270; Экономические санкции и дисциплина поставок.- К.: Наукова думка, 1976.- С. 27; Хозяйственное право. Общие положения.- М.: Наука, 1983.- С. 216-232; Хозяйственное право: Учебник / Под ред. акад. В. К. Mcrnvmoea.— К.: Юринком Интер, 2003.-С. 864-866.
319
штрафні, оперативно-господарські) і санкції, що застосовуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративно-господарські санкції).
V. Залежно від інституту господарського законодавства, норми якого передбачають застосування господарсько-правової відповідальності, розрізняють:
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурент ного законодавства;
відповідальність у сфері капітального будівництва;
відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
відповідальність у галузі транспорту;
відповідальність на ринку цінних паперів;
та ін.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

2. Види господарсько-правової відповідальності

 1. 2. Господарське право як галузь правової науки
  Господарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права - за предметом, методами та завданнями. Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо
 2. 10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності
  Підставами господарсько-правової відповідальності є вчинення суб'єктом господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Ст. 218 Господарського кодексу України визначає наступні види підстав господарсько-правової відповідальності: Нормативна. Це сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Господарська правосуб'єктність правопорушника і потерпілого.
 3. ЗМІСТ
  Вступ 7 Розділ 1. Загальні положення господарського права України 10 1.1 Предмет господарського права України 10 Мета і принципи господарського права 13 Методи господарського права 14 Система господарського права 15 Розділ 2. Господарське право і господарські право-відносини.... 17 2.1. Джерела господарського права та вимоги до правових актів господарювання 17 2.2 Значення судової практики в
 4. 43. Правовий статус судді господарського суду.
  ЗУ "Про господарські суди": Стаття 20. Законодавство про статус судді господарського суду Статус судді господарського суду визначається Конституцією України, законами України "Про статус суддів", "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України", "Про органи суддівського самоврядування", "Про державний захист працівників суду і
 5. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка,.2004- 624 с, .200
  У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова
 6. Кравчук С.Й.. Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Кондор,2007.-264 с., 2007
  У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу приділено правовому регулюванню діяльності господарюючих суб'єктів та управлінню нею. Для студентів, які вивчають курс
 7. 35. Поняття і види доказів в господарському процесі.
  Згідно зі ст. 32 ГПК України доказами в господарському процесі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги й заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: — письмовими і
 8. Систематичне тлумачення
  полягає у з'ясуванні змісту кримінально-правової норми на основі встановлення її системних зв'язків з іншими нормами КК. Так, ч. 1 ст. 115 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство, але не дає переліку видів вбивств, які можуть бути за нею кваліфіковані. Для цього треба дослідити і витлумачити ч. 2 ст. 115 КК та всі інші статті КК, які передбачають відповідальність за певні види вбивств:
 9. 3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
  Господарсько-правова відповідальність як важлива складова господарського правопорядку виконує важливі функції. Функції господарсько-правової відповідальності - це напрямки її дії, той господарський результат, що настає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності. Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (притаманні для будь-якої юридичної
 10. 2.1. Джерела господарського правата вимоги до правових актівгосподарювання
  Господарське право — це система нормативних актів, основними джерелами яких є закони, підзаконні акти, а також судовий пре-цедент. Нормативний акт господарського права - це офіційний письмовий документ компетентного органу держави, який є джерелом норм господарського законодавства, тобто встановлює, змінює або припиняє функціонування певних норм. Для господарського правахарактернідві ознаки: /.
 11. 2. По-няття та види господарських відносин
  Господарськими відносинами називають суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. У свою чергу, господарські відносини, врегульовані нормами господарського права, є господарсько-правовими відносинами. Коло господарських відносин
 12. Пізнавальна функція правової свідомості
  полягає в тому, що правосвідомість спрямована на пізнання правової дійсності і як наслідок — формування правових
 13. ЗМІСТ
  Вступ З ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права Тема 1. Господарська діяльність 4 Історія становлення та розвитку правового регулювання госпо дарської сфери суспільного життя 4 Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення 8 Види господарської діяльності 11 Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 14
 14. Штраф як адміністративно-господарська санкція
  Адміністративно-господарський штраф — це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності. Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено правопорушення.
 15. Зміст
  Вступ 3 Тема 1. Основи правового регулювання господарської діяльності 6 1. Поняття та види господарської діяльності 6 2. Поняття та види господарських відносин 8 3. Поняття та система господар-ського законодавства 10 Тема 2. Основи державного регулювання господарської діяльності 13 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного
 16. 29._Склад учасників суб’єктів аграрного права.
  Суб'єктами господарювання у сфері сільськогосподарського товарного виробництва є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Учасниками
 17. ОНЮА. Шпагралка по господарському процесуальному праву України. 2011, 2011
  В шпаргалці по господарському процесуальному праву України приведени відповіді на 99 запитань до екзамену по господарському процесуальному праву
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru