загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

2. Види господарсько-правової відповідальності


Господарсько-правова відповідальність - різноманітна. У 80-х роках в СРСР налічувалось близько 2,5 тисяч санкцій, що застосовувалися у сфері господарювання. В умовах змішаної економіки України також застосовується велика (хоч і менша, ніж згадана) кількість господарсько-правових санкцій.
Відповідно до ст. 217 ГК України, господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Водночас слід зазначити, що питання щодо співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» є дискусійним1.
Господарсько-правові санкції можна класифікувати за різними ознаками, зокрема:
/. За критерієм змісту впливу - на грошові (сплата неустойки, господарсько-адміністративний штраф, відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції на якісну).
//. За критерієм безпосередньої спрямованості — на майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господарські санкції).
///. За характером порушених відносин — на: а) санкції, що застосовуються у горизонтальних відносинах, тобто між рівноправними суб'єктами господарювання (сплата неустойки або оперативно-господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції); б) санкції, що застосовуються у вертикальних відносинах, тобто між компетентним державним органом та суб'єктом господарювання (планово-госпрозрахункові санкції, адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків).
IV.
Залежно від виду порушених відносин - на: санкції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування збитків,
1 Див., напр.: Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И. Г. По-бирченко.- К.: Вища школа, 1985.- С. 263-270; Экономические санкции и дисциплина поставок.- К.: Наукова думка, 1976.- С. 27; Хозяйственное право. Общие положения.- М.: Наука, 1983.- С. 216-232; Хозяйственное право: Учебник / Под ред. акад. В. К. Mcrnvmoea.— К.: Юринком Интер, 2003.-С. 864-866.
319
штрафні, оперативно-господарські) і санкції, що застосовуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративно-господарські санкції).
V. Залежно від інституту господарського законодавства, норми якого передбачають застосування господарсько-правової відповідальності, розрізняють:
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурент ного законодавства;
відповідальність у сфері капітального будівництва;
відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
відповідальність у галузі транспорту;
відповідальність на ринку цінних паперів;
та ін.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

2. Види господарсько-правової відповідальності

 1. 10.2. Функції та види господарсько-правової відповідальності
  Функції господарсько-правової відповідальності визначають-сяяксукугаіістьдшщодозасгосуьшшядоправопорушникаусфері господарювання передбачених законом чи договором санкцій, а також правових наслідків такого застосування. Основними функціями господарсько-правової відповідальності є: Стимулююча. Господарсько-правова відповідальність, яка полягає в застосуванні до правопорушника економічних (майнових)
 2. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
  Реалізація відповідальності означає перетсрпівання правопорушником несприятливих економічних наслідків. Іншими словами, якщо нема перетерпівання цих наслідків, нема і відповідальності. Вона має на меті забезпечення належного виконання суб'єктами господарювання взятих на себе зобов'язань під загрозою застосування до суб'єктів, які їх порушили, передбачених законодавством санкцій. Застосування
 3. 10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності
  Підставами господарсько-правової відповідальності є вчинення суб'єктом господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Ст. 218 Господарського кодексу України визначає наступні види підстав господарсько-правової відповідальності: Нормативна. Це сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Господарська правосуб'єктність правопорушника і потерпілого.
 4. 3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
  Господарсько-правова відповідальність як важлива складова господарського правопорядку виконує важливі функції. Функції господарсько-правової відповідальності - це напрямки її дії, той господарський результат, що настає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності. Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (притаманні для будь-якої юридичної
 5. § 2. Підстави господарсько-правової відповідальності
  Підстави відповідальності, втому числі і господарсько-правової, — проблема, яка посідає чільне місце в теорії юридичної відповідальності. В юридичній літературі, в чинному законодавстві, зокрема в ГК України (ст. 218), підставами господарсько-правової відповідальності визнається здійснення правопорушення, тобто протиправної (забороненої) дії чи бездіяльності суб'єктом господарювання або іншим
 6. 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності
  Більшість учасників господарських правовідносин заінтересована в правомірній поведінці - як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Це відповідає і моральним засадам суспільства, і прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже застосування будь-якої юридичної (в т. ч. господарсько-правової) відповідальності тягне для правопорушника негативні наслідки. Проте відсутність правопорушень -
 7. 5. Форми господарсько-правової відповідальності
  Розрізняють різні форми господарсько-правової відповідальності — залежно від характеру та спрямованості впливу, механізму реалізації, фактичних підстав застосування. В юридичній літературі немає єдиної точки зору щодо кількості форм господарсько-правової відповідальності. Відповідно до однієї з доктринальних класифікацій, яка дається в навчальному посібнику «Господарське право: Практикум»1,
 8. 4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності
  Господарсько-правова відповідальність базується на визначених ГК України (ч. З ст. 216) принципах, згідно з якими: потерпіла сторона має право на відшкодування збитків неза лежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякіс ність продукції застосовується також незалежно від того, чи є за стереження про це в договорі;
 9. 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
  Як зазначено в частині 1 ст. 216 ГК, учасники господарських відносин несуть господарську відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушника господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених законами. Запам’ятайте, що господарська відповідальність — це настання несприятливих майнових нас-лідків (стягнення збитків, штрафу тощо) у разі
 10. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
  Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, який застосовується за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Види цивільно-правової відповідальності: договірна (настає в зв'язку з заподіянням збитку, викликаного
 11. 60. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, ЇЇ відмінність від цивільно-правової відповідальності
  Перед тим, як приступити до характеристики матеріальної відповідальності сторін трудового договору, слід з'ясувати декілька загальних положень. Роботодавець, будь то юридична чи фізична особа, несе майнову цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну його працівниками іншим особам. Ці відносини регулюються нормами цивільного права. Стаття 441 ЦК України передбачає, що організація повинна
 12. 21. Поняття цивільно-правової відповідальності.
  Цивільно-правова відповідальність — це санкції, що застосовуються до правопорушника у вигляді накладення на нього додаткових цивільно-правових обов'язків або позбавлення належного йому цивільного права. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Відповідальність може наставати у таких формах: відшкодування збитків, сплата
 13. 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)
  Згідно із ст. 2 Господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на
 14. 87. Умови цивільно-правової відповідальності (ЦПВ).
  ЦПВ - це вид юр. відповідальності, який полягає у застосуванні держ. примусу до правопорушника шляхом позбавлення його певних благ чи покладення обов’язків майнового характеру. Особа підлягає ЦПВ за наявності сукупності умов, які утворюють склад цивільного правопорушення. Підставами ЦПВ є: протиправність поведінки (дія чи бездіяльність); наявність майнової та (або) моральної шкоди; причинний
 15. 2. Господарське право як галузь правової науки
  Господарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права - за предметом, методами та завданнями. Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо
 16. 10.1. Поняття відповідальності в господарському праві
  Господарсько-правова відповідальність — це різновид юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань суб'єктами господарської діяльності. Основними принципами господарсько-правової відповідальності є: право потерпілої сторони на відшкодування збитків; сплата правопорушником штрафних санкцій за порушення зобов'язань; недопустимість застереження щодо виключення або
 17. § 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-лравової відповідальності
  Реалізація господарсько-правової відповідальності в господарських відносинах — це нині чи найскладніша проблема в теорії і практиці гос-подарювання. У процесі господарювання між підприємствами, організаціями — юридичними особами (утому числі іноземними), громадянами, які в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, складаються і припиняються різноманітні
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru