загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Переведення з ініціативи працівника


Одним із видів переведення є переведення з ініціативи працівника. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник зобов'язаний перевести, за їхньою згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку. Переведення може бути тимчасовим або постійним залежно від стану здоров'я. За такими працівниками зберігається їхній колишній середній заробіток протягом 2 тижнів від дня переведення, а в деяких випадках, передбачених законодавством, на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи, або проводиться виплата допомоги за державним соціальним страхуванням.
Власники повинні впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які попереджають виробничий травматизм і забезпечують санітарно-гігієнічні умови праці, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Працівник, якому заподіяне каліцтво або інше ушкодження здоров'я з вини підприємства, може бути тимчасово переведений відповідно до медичного висновку на іншу роботу з легшими умовами праці.
За ним зберігається колишній середній заробіток на весь час переведення.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на легшу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До винесення рішення про надання легшої роботи вагітній жінці вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього дні за рахунок підприємства.
Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3 років. Середній заробіток, який зберігається за вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до 3 років, при переведенні на іншу роботу обчислюється із заробітку останніх 6 місяців роботи перед переведенням, не враховуючи відпустки по вагітності й пологах.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Переведення з ініціативи працівника

 1. Тимчасові переведення з ініціативи власника
  Трудове законодавство передбачає можливість тимчасових переведень працівника на іншу роботу тільки за згодою працівника. Це загальне правило встановлено ч. 1 ст. 33 КЗпП у редакції Закону від 24 грудня 1999 р. "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України". Цей закон вніс істотні зміни у правовий режим тимчасового переведення. Роботодавець має право перевести працівника тимчасово,
 2. 47. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
  КЗпП. Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на
 3. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
  Припинення трудових відносин за ініціативою працівника ще називають звільненням за власним бажанням. З метою належної організації праці підприємств законодавством передбачено письмове попередження працівником власника про звільнення за два тижні до припинення трудових відносин, У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу
 4. 47. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  Законодавство про працю України забезпечує право вільного вибору місця роботи, роду занять, а також безперешкодного переходу на будь-яку іншу роботу. Тому працюючим надається можливість розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, що досить часто називають звільненням за власним бажанням. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника можливе у випадку, коли трудовий договір укладено
 5. 56. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  Законодавство про працю України забезпечує право вільного вибору місця роботи, роду занять, а також безперешкодного переходу на будь-яку іншу роботу. Тому працюючим надається можливість розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, що досить часто називають звільненням за власним бажанням. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника можливе у випадку, коли трудовий договір укладено
 6. 62. Розірвання трудового договору з ініціативи власника з підстав,що містять провину працівника.
  Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником з його ініціативи лише на підставах, визначених законом і з дотриманням визначеного в законі порядку. Загальні підстави для звільнення з ініціативи власника передбачені у ст. 40 КЗпП, а додаткові підстави для розірвання трудового договору з окремими
 7. Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення
  (п. З ст. 40 КЗпП) Дієвою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника є систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення. Воно проводиться за певних умов. По-перше, порушення має
 8. 44. Види переведення на іншу роботу
  Переведення на іншу роботу поділяють на окремі види. При цьому є кілька критеріїв такої класифікації: залежно від терміну; за територіальною ознакою; за Ініціативою сторін. Залежно від терміну розрізнюють постійні й тимчасові переведення. За територіальною ознакою переведення поділяють на такі: переведення в межах підприємства, організації, установи або у того ж власника для виконання іншої
 9. 5. Переведення на iншу роботу
  До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та iстотнi умови працi; ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективн им договором; визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи засобами; проiнструктувати працiвника з технiки безпеки,
 10. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення
  Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю та відображається такими бухгалтерськими проводками: на суму номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі до погашення: Дт 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» Кт Рахунки для обліку боргових цінних паперів в портфелі до погашення 1420,
 11. Переведення на іншу роботу та його види
  При заключении трудового договора его сторонами определяется трудовая функция и место работы, которые относятся к основным условиям трудового договора и не могут изменяться в одностороннем порядке. Изменение трудовой функции (специальности, квалификации, должности) или места работы является переводом. Перевод на другую работу это предоставление работнику работы, не обусловленной трудовым
 12. Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
  Трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом лише на загальних або спеціальних підставах. До загальних підстав відносять випадки: змін в організації виробництва і праці виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я систематичного невиконання працівником без поважних причин
 13. 65. Розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником з його ініціативи лише на підставах, визначених законом і з дотриманням визначеного в законі порядку. Загальні підстави для звільнення з ініціативи власника передбачені у ст. 40 КЗпП, а додаткові підстави для розірвання трудового договору з окремими
 14. 74. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб
  У законодавстві встановлено певний порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Цей порядок включає загальні гаранти для всіх працівників і спеціальні гарантії для окремих категорій. Загальною гарантією є необхідність одержання попередньої згоди профспілкового органу на звільнення працівника. Такий порядок передбачається ст. 43 КЗпП і ст. 39 Закону
 15. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання недійсним договору купівл-продажу та переведения прав та обов'язків покупця
  До Оболонського районного суду м. Киева Позивач: Вербова Тетяна Михайлівна (поштовий індекс, адреса, телефон) Віповідачі: Вербовий Анатолій Миколайович (поштовий ідекс, адреса, телефон) Cipeнко Серий Васильович (поштовий ідекс, адреса, телефон) Ціна позову: 7400 грн. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання недійсним договору купівл-продажу та переведения прав та обов'язків покупця 10 сі|чня 1995 р.
 16. Функції Функція законодавчої ініціативи Єврокомісії
  Монополія на законодавчу ініціативу всередині “союзного стовпа” Євросоюзу е, очевидно, найістотнішим видом влади, яку має Єврокомісія1 У процесі ухвалення рішень у Співтоваристві існує подвійний зв’язок між компетенціями Ради міністрів і Європарламенту (законодавчої влади) та компетенціями Єврокомісії Справді, якщо Рада сама або Рада разом з Парламентом ухвалюють законодавчі акти, а Єврокомісія
 17. 71. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
  Трудовий договір може бути припинений на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору (суди, військкомати, профспілкові органи). Це відбувається у таких випадках. 1. Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або іншого покарання, що виключає
 18. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Крім перелічених вище загальних підстав, законодавство передбачає і додаткові підстави, з яких трудовий договір може бути розірваний з ініціативи власника з деякими категоріями працівників, а саме такі: 1. Одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівним працівником (п. 1 cm. 41 КЗпП): керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філії, представництва, від ділення
 19. 68. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Крім перелічених вище загальних підстав, законодавство передбачає і додаткові підстави, з яких трудовий договір може бути розірваний з ініціативи власника з деякими категоріями працівників, а саме такі: 1. Одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівним працівником (п. 1 cm. 41 КЗпП): керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філії, представництва, від ділення
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru