загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Переведення з ініціативи працівника


Одним із видів переведення є переведення з ініціативи працівника. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник зобов'язаний перевести, за їхньою згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку. Переведення може бути тимчасовим або постійним залежно від стану здоров'я. За такими працівниками зберігається їхній колишній середній заробіток протягом 2 тижнів від дня переведення, а в деяких випадках, передбачених законодавством, на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи, або проводиться виплата допомоги за державним соціальним страхуванням.
Власники повинні впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які попереджають виробничий травматизм і забезпечують санітарно-гігієнічні умови праці, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Працівник, якому заподіяне каліцтво або інше ушкодження здоров'я з вини підприємства, може бути тимчасово переведений відповідно до медичного висновку на іншу роботу з легшими умовами праці.
За ним зберігається колишній середній заробіток на весь час переведення.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на легшу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До винесення рішення про надання легшої роботи вагітній жінці вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього дні за рахунок підприємства.
Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3 років. Середній заробіток, який зберігається за вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до 3 років, при переведенні на іншу роботу обчислюється із заробітку останніх 6 місяців роботи перед переведенням, не враховуючи відпустки по вагітності й пологах.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Переведення з ініціативи працівника

 1. 44. Види переведення на іншу роботу
  Переведення на іншу роботу поділяють на окремі види. При цьому є кілька критеріїв такої класифікації: залежно від терміну; за територіальною ознакою; за Ініціативою сторін. Залежно від терміну розрізнюють постійні й тимчасові переведення. За територіальною ознакою переведення поділяють на такі: переведення в межах підприємства, організації, установи або у того ж власника для виконання іншої
 2. 41. Підстави припинення трудового договору.
  Підставами припинення трудового договору є: угода сторін; закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з
 3. 62. Розірвання трудового договору з ініціативи власника з підстав,що містять провину працівника.
  Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником з його ініціативи лише на підставах, визначених законом і з дотриманням визначеного в законі порядку. Загальні підстави для звільнення з ініціативи власника передбачені у ст. 40 КЗпП, а додаткові підстави для розірвання трудового договору з окремими
 4. Тимчасові переведення з ініціативи власника
  Трудове законодавство передбачає можливість тимчасових переведень працівника на іншу роботу тільки за згодою працівника. Це загальне правило встановлено ч. 1 ст. 33 КЗпП у редакції Закону від 24 грудня 1999 р. "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України". Цей закон вніс істотні зміни у правовий режим тимчасового переведення. Роботодавець має право перевести працівника тимчасово,
 5. 47. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
  КЗпП. Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на
 6. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
  Припинення трудових відносин за ініціативою працівника ще називають звільненням за власним бажанням. З метою належної організації праці підприємств законодавством передбачено письмове попередження працівником власника про звільнення за два тижні до припинення трудових відносин, У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу
 7. 31. Ціль, підстави й форми участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування й осіб у цивільному процесі. Їхні процесуальні права й обовязки.
  До органів державної влади належать: уповноважений з прав людини; Прокурор; місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, обласні, районні, міські, адміністрації. Підстави участі у процесі зазначених суб’єктів є норми цивільно – процесуального права й інших галузей права, які надають їм повноваження захищати права та інтереси інших осіб. Зазначені суб’єкти захисту прав інших
 8. А. В. ДЕРЮГИНА. ПРОГРЕССИВНЫЕ МЫСАИТЕЛИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ( XIX-НАЧАЛО XX В.). « МЫСЛЬ » МОСКВА-1965, 1965

 9. Прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин
  (п. 4 ст. 40 КЗпП) Прогулом визнається відсутність працівника без поважних причин на своєму робочому місці як протягом усього робочого дня, так і більше 3 годин безперервно або сумарно протягом робочого дня, наприклад, у зв'язку з поміщенням у медвитверезник, самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпуски, залишення роботи до
 10. Дисциплінарна відповідальність
  застосовується за скоєння дисциплінарних проступків, які виражаються в порушенні трудової, навчальної, службової та військової дисципліни і заподіюють шкоду внутрішньому порядку діяльності підприємств, установ, організацій тощо. До правопорушників можуть застосовуватись передбачувані правилами внутрішнього розпорядку, дисциплінарними статутами і положеннями стягнення: зауваження, попередження,
 11. 20.Треті особи, що не заявляють самостійних вимог, їхні процесуальні права і обов?язки. Процесуальний порядок їхнього вступу в процес.
  Кодекс: Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бути залучені до участі в справі також за клопотанням сторін, інших
 12. Факультативне зупинення провадження в справ
  , яке здійснюється судом за заявою особи, яка бере участь у справі, або з власної ініціативи, можливе у випадках, встановлених ст. 202 ЦПК: перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання; захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу; перебування сторони у
 13. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
  Білет № 1 1. За яких умов філії банків здійснюють банківські та інші операції? 2. Що таке субординований капітал? 3. За яких підстав НБУ може прийняти рішення про проведення поза- планової перевірки? 4. Перелічіть види інспекційних перевірок: 1) ….; 2) …..; 3) …..; 4) …. . Завдання № 1 За даними наведеної нижче таблиці віднесіть кожний кредит до певної групи ризику і визначте загальну
 14. 94. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.
  Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх зміст, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення (ст. 89 ГПК). Про роз’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала. Стаття 89. Роз’яснення і
 15. 75. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.
  Стаття 24 ГПК передбачає можливість залучення до участі у справі іншого відповідача або заміну неналежного відповідача. Господарський суд за наявності достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою для участі у справі іншого відповідача. Таке залучення з ініціативи господарського суду може здійснюватися незалежно від додержання порядку
 16. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
  Оцінювання знань студентів з дисципліни „Фінансовий менеджмент" здійснюється на основі результатів поточного контролю знань та іспиту. Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни „Фінансовий менеджмент”, засвоєнім якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті. Завданням поточного контролю знань студентів з дисципліни „Фінансовий менеджмент” виступає
 17. 5.3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
  Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які беруть участь у процесі по справі на стороні позивача або відповідача з метою захисту своїх суб'єктивних прав та інтересів. Одна й та ж особа може брати участь у справі як третя особа тільки з боку однієї сторони, але на боці однієї сторони можуть брати участь декілька третіх
 18. Зміна методу оцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
  Переведення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком з оцінки за собівартістю на оцінку за справедливою вартістю відображається в обліку такими бухгалтерськими проводками: на суму собівартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, що обліковувалися за собівартістю: Дт 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для
 19. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення
  Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю та відображається такими бухгалтерськими проводками: на суму номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі до погашення: Дт 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» Кт Рахунки для обліку боргових цінних паперів в портфелі до погашення 1420,
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru