загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

19. Система трудового права


Кожна галузь права є відносно самостійною сукупністю правових норм з відповідною єдністю внутрішньої структури. При цьому у теорії права розрізняють поняття «правова система» і «система права». Перше включає «власне право, юридичну практику і панівну правову ідеологію»1. Друге поняття «система права» теж неоднозначне, незважаючи на те, що є всього лише одним зі складників попереднього явища — «власне права».
«Власне право» або як його ще називають «об'єктивне юридичне право» характеризується своєю системністю, яка є закономірною, неодмінною його властивістю. Систему права визначають через систему всіх чинних норм певної держави2. За своєю структурою система права поділяється на галузі права, а останні в свою чергу — на окремі інститути,. І нарешті, остання ланка у Цій структурі — це норма права.
Галузь права як елемент системи права становить систему юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин. Аналогічно і у структурі галузі, як і системи права в цілому, є структура відповідних суспільних відносин, що складають її предмет. Система юридичних норм, які регулюють специфічні однорідні відносини, в структурі галузі називається інститутом права.
Трудове право, як уже зазначалося, за своїм предметом є досить неоднорідним. Крім трудових відносин, які складають основу (ядро) його предмета, воно регулює також цілу низку суспільних відносин, тісно пов'язаних з трудовими. А якщо врахувати ще й те, що самі трудові відносини поділяються на декілька видів взаємопов'язаних між собою відносин — з приводу робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, дисципліни праці, охорони праці, то неважко переконатися, що система трудового права є явищем досить непростим.
Традиційно прийнято у системі трудового права виділяти Загальну та Особливу частини. Прихильники згаданого поділу виходять з того, що норми, які визначають загальний напрям змісту відносин, що складають предмет регулювання трудового права, утворюють Загальну частину. А ті норми, що встановлюють конкретне правило поведінки учасників цих відносин, формують Особливу частину трудового права1. Загальна частина охоплює норми, які містять найбільш принципові положення, характерні для всіх видів відносин галузі права. До таких відносяться норми, що характеризують предмет і метод трудового права, принципи правового регулювання, форми участі трудових колективів в організації праці і управлінні виробництвом. Сюди ж відносяться і норми, які встановлюють права і обов'язки суб'єктів трудового права.
Особлива частина трудового права об'єднує такі інститути, як трудовий договір, робочий час і час відпочинку, заробітну плату, охорону праці, дисципліну праці, матеріальну відповідальність, трудові спори тощо.
Проте якщо пригадати предмет, а також метод трудового права і з'ясувати собі їх крізь призму загальнотеоретичних позицій про систему права, то поділ трудового права на Загальну і Особливу частину набуває до певної міри штучного вигляду.
Наприклад, норми, які визначають метод трудового права, найбільш характерні для трудового договору і для дисциплінарної та матеріальної відповідальності, але це норми, які утворюють інститути Особливої частини. Права і обов'язки суб'єктів трудового права можуть бути найрізноманітнішими і диференціюватися залежно від виду відносин. Права і обов'язки сторін колективного договору визначаються нормами інституту «Колективний договір», а учасників відносин працевлаштування вже іншим самостійним інститутом і так далі.
Слід також мати на увазі, що існує поняття системи трудового права і системи трудового законодавства. І складається враження, що автори, які виступають за поділ системи трудового права на дві частини, ототожнюють систему права і систему законодавства. Якщо система галузі права обумовлюється об'єктивними умовами розвитку суспільних відносин, то система законодавства, яка обумовлює структуру зовнішніх форм вираження права (законів, постанов тощо), не позбавлена впливу на її формування суб'єктивних факторів. Законодавець може виходити з необхідності прийняття нормативних актів, враховуючи конкретну обстановку, потреби вирішення термінових завдань та ін.
Тому нормативні акти здебільшого комплексно вирішують питання, які стосуються різних правових інститутів, а іноді — і галузей права. Наприклад, Господарський кодекс (ГК) України на перший погляд не належить до джерел трудового права, але він містить норми, які регламентують і трудові, і тісно пов'язані з ними відносини. Мається на увазі ст. 65 ГК України, яка дає визначення трудового колективу та визначає поняття колективного договору і порядок його укладення.
Найповніше відображення система трудового законодавства отримує у кодифікованому акті, яким є Кодекс законів про працю України. Проте наявність у Кодексі глави «Загальні положення» не можна трактувати як відповідну загальну частину трудового законодавства, а тим більше Загальну частину трудового права. Аналогія з кримінальним-чи цивільним кодексами і відповідними галузями права тут недоречна.
При характеристиці системи трудового права слід виходити перш за все зі структури суспільних відносин, які складають предмет трудового права. Норми, що забезпечують регламентацію конкретних видів трудових і тісно пов'язаних з ними суспільних відносин, утворюють самостійні інститути трудового права, які у своїй сукупності і формують систему галузі.
Такими інститутами є: трудовий договір, робочий час, час відпочинку, заробітна плата, трудова дисципліна, охорона праці, матеріальна відповідальність, трудові спори, колективно-договірне регулювання праці, підготовка і перекваліфікація кадрів, працевлаштування населення, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.
Послідовність розташування інститутів трудового права є, на перший погляд, умовною. Бо, наприклад, відносини працевлаштування можуть в реальних умовах передувати трудовим відносинам і виникати на стадії до укладення трудового договору. Хоча у більшості своїй це відносини, які покликані забезпечувати власне трудові відносини. А отже, місце інституту «Працевлаш-. тування населення» в цілому після інституту «Трудовий договір». Якщо ж брати до уваги те, що не може існувати юридична норма, яка б не входила до певного інституту і до певної галузі права1, то послідовність розміщення інститутів у системі трудового права у відповідності до структури суспільних відносин, що складають предмет галузі, видається виправданою.
Безперечно, що такий варіант системи трудового права теж не позбавлений недоліків. Інститут «Трудовий договір», наприклад, складається з самостійних підінститутів — прийом на роботу, переведення і припинення трудового договору. Норми, які регламентують дисциплінарну і матеріальну відповідальність, можна також об'єднати у окремий інститут і т. д.
Від системи трудового права як галузі права необхідно відрізняти систему науки трудового права і систему курсу «Трудове право України» як навчальної дисципліни. Трудове право як самостійна галузь права є предметом вивчення науки трудового права. І ось у складі цієї науки вже можна виділити Загальну і Особливу частину. Система наукових поглядів і знань про предмет трудового права, про його принципи, джерела, метод і систему утворюють Загальну частину у системі науки трудового права. Предметом Особливої частини є вивчення окремих інститутів трудового права, шляхів подальшого вдосконалення правового регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин.
Наука трудового права вивчає також досвід правового забезпечення трудових відносин у зарубіжних країнах з метою запозичення найбільш прогресивних форм регулювання праці для трудового права України. Цей розділ в системі науки трудового права іноді виділяють у так звану Спеціальну частину..
Система курсу (навчальної дисципліни) «Трудове право України» є сукупністю взаємопов'язаних між собою і послідовно розташованих розділів (тем), які обумовлені структурою науки трудового права і служать для вивчення трудового права з метою підготовки фахових юристів. Конкретним втіленням системи трудового права як навчальної дисципліни є навчальна програма курсу «Трудове право України».
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

19. Система трудового права

 1. Вопрос 2 Система трудового права
  Каждая отрасль права, в том числе и трудовое, имеет свою систему норм, т. е. определенную их группировку и последовательность расположения в структуре отрасли. Система трудового права как отрасли - это классификация его норм по предмету отрасли в од-нородные группы (институты и подинституты) и последовательность их расположения внутри структуры отрасли. Система отрасли трудового права разделяется
 2. 5.1. Понятие и система трудового права
  Современный труд – это преимущественно коллективный труд на предприятии, в организации, учреждении. Поэтому в трудовой деятельности выделяют две стороны: 1) процесс создания материальных благ – собственно труд; 2) отношения, в которые вступают люди в процессе осуществления трудовой коллективной деятельности. Эти отношения и регулируются трудовым правом (табл. В книге Основы государства и права,
 3. 19. Предмет і система науки трудового права.
  Для того, щоб з’ясувати предмет певної галузі права, необхідно встановити, що є об’єктом його регулювання, коло яких питань він охоплює, яке місце, значення та роль цієї галузі в загальній системі права. Об’єктом регулювання трудового права є суспільні трудові відносини, змістом яких виступає праця. Але предмет трудового права не тотожній з трудовими відносинами. Поряд із трудовими в галузі
 4. 19. Что представляет собой система трудового права?
  Под системой отрасли права понимается объективно обусловленное соединение взаимосвязанных, внутренне согласованных правовых норм, распределенных по различным структурным подразделениям. Систему трудового права Украины составляет структура взаимосвязанных норм, регулирующих обособленную сферу общественных отношений, возникающих из применения труда в общественной жизни. В свою очередь, это
 5. 19. Система трудового права України
  Трудове право є галуззю, що особливо зацікавлена в інтеграції суспільних наук. Діяльність законодавця в галузі трудового права не може бути плідною без глибокого ознайомлення з предметом регулювання, без вивчення практики дії попередніх правових норм, без усвідомлення наслідків, що настають в разі недосконалості цих норм. Для розвитку законодавства про працю України сучасний період утвердження
 6. 7. Система трудового права України
  Трудове право § галуззю, що особливо зацiкавлена в iнтеграцiє суспiльних наук. Дiяльнiсть законодавця в галузi трудового права не може бути плiдною без глибокого ознайомлення Роздiл i. Предмет трудового права Украєни з предметом регулювання, без вивчення практики дiє попереднiх правових норм, без усвiдомлення наслiдкiв, що настають в разi недосконалостi цих норм. Для розвитку законодавства
 7. 2. Система и источники трудового права.
                Система права – это внутренняя структура национального права, которая выражается в единстве и согласованности норм, составляющих его и, и одновременном их разделении на отрасли и институты. Каждая отрасль права, в том числе и трудовое право, представляет собой обособленную совокупность правовых норм, имеющих единство внутренней структуры и определенную последовательность их
 8. Вопрос 6Понятие, система принципов трудового права
  Принципы трудового права - это базовые идеи, начала, определяющие основные положения данной отрасли права. Перечень фундаментальных принципов трудового права был разработан Международной организацией труда (МОТ) и закреплен Декларацией «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее реализации», принятой 18 июня 1998 г. на 86-й сессии МОТ. Эти принципы были закреплены и в ТК
 9. 2. Поняття трудового права Украєни як галузi права. Мiсце трудового права в системi права Украєни
  Для нормального життя люди постiйно повиннi єсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти своє духовнi потреби. Тiльки на цiй основi вони можуть брати участь у виробництвi. При цьому слiд враховувати, що людськi потреби § надзвичайно еластичними, здатн ими до кiлькiсних i особливо якiсних змiн. Якщо у пiсляво§нний час люди задовольнялись простим одягом i кiмнатою в комунальнiй квартирi, то вже
 10. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.
                Право состоит из множества юридических норм, которые взаимосвязаны между собой и образуют целостную систему. Связь различных правовых норм обусловлена единством экономической и политической основы общества, системой сложившихся общественных отношений. Однако, несмотря на единство системы национального права, правовые нормы регулируют различные общественные отношения, которые, имея
 11. 3. Субъекты трудового права. Трудовое правоотношение. Основания возникновения трудовых правоотношений.
                Общая теория права определяет круг субъектов права как участников общественных отношений, которые по своим особенностям могут быть носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Поскольку правоотношения, урегулированные трудовым законодательством многообразны, круг субъектов трудового права широк. Субъекты трудового права – это участники общественных отношений,
 12. 13. Колективні трудові відносини.Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України
  Індивідуальні й колективні трудові відносини, будучи врегульованими нормами трудового права, існують у реальному житті як трудові правовідносини. Вони виникають на підставі вольових дій між конкретними суб'єктами і мають конкретний зміст. Особливістю трудових правовідносин є те, що вони є результатом впливу не лише державних нормативно-правових актів, а й результатом договірно-правових актів —
 13. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права. Трудовые отношения.
  Трудовое право является одной из важнейших отраслей российского права. Это отрасль права, которая регулирует отношения всех работников (включая лиц, являющихся членами или участниками указанных выше организаций и работающих в них по трудовому договору) в процессе возникновения, действия и прекращения трудовых отношений, определяет режим совместного труда работников, устанавливает меру труда,
 14. 5. Трудовий колектив як суб'§кт трудового права Украєни
  iндивiдуальна трудова дiяльнiсть при певнiй кiлькостi виконавцiв забезпечу§ перехiд до бiльш складного соцiального явища - спiльноє дiяльностi. Спiльна праця в тiй чи iншiй сферi суспiльне корисноє дiяльностi об'§дну§ працюючих в трудовий колектив, я кий § соцiальною спiльнiстю людей. При такiй спiльнiй трудовiй дiяльностi у людини розвиваються i змiцнюються власна гiднiсть, честь, гордiсть.
 15. В настоящее время существуют две главные исторически сложившиеся уголовно-правовые системы: 1) романо-германская, или так называемая «континентальная» система права, и 2) англосаксонская, или система прецедентного права.
  В настоящее время существуют две главные исторически сложившиеся уголовно-правовые системы: 1) романо-германская, или так называемая «континентальная» система права, и 2) англосаксонская, или система прецедентного
 16. 3. Заключение трудового договора. Форма, содержание и условия трудового договора. Срок и начало действия трудового договора. Трудовая книжка работника. Недействительность трудового договора.
  В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Республики Беларусь, заключению трудового договора (в соответствии со ст.24 ТК РБ) могут предшествовать: проведение конкурса, избрание на должность и иные мероприятия, позволяющие определить профессиональную пригодность претендующего на соответствующую работу, должность. При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а
 17. Правовая система. Система права: отрасли и институты права
  Правовая система - совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны. Для обозначения совокупности правовых систем, обладающих сходными признаками, используется термин "правовая семья". Наиболее часто специалистами выделяются: 1)
 18. 6. Вiдмежування трудового права вiд сумiжних галузей права
  Трудове право § самостiйною галуззю права, ма§ свiй предмет i специфiчний метод регулювання. В той же час трудове право - не вiдокремлене право, бо вирiшу§ цiлу низку питань, щодо яких стику§ться з iншими галузями права. Застосування норм трудового п рава тiсно пов'язу§ться iз застосуванням правових норм iнших галузей права, а також врахову§ принципи цих галузей. Найбiльший зв'язок трудове право
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru