загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.Об'єктом є : суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.
Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи.
Предмет: приватне, колективне або державне майно, право на майно, а також дії майнового характеру, напр., при вимаганні (ст.189) та шахрайстві (ст.190).
Об'єктивна сторона: злочини з матеріальним складом - їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечні наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності.
Закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди.
Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).
З суб'єктивної сторони: характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.

Поряд з цим знищення або пошкодження майна (ст. 194) може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196) і порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197) можуть бути вчинені через необережність.
Загальні ознаки: характеризують злочини проти власності, істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами.
Так, за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі.
1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193);

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.

 1. Контрольні питання
  Поняття і види злочинів проти приватної власності. Способи вчинення злочинів проти приватної власності. Кримінологічна характеристика особи злочинця. Причини и умови, що детермінують корисливі злочини проти приватної власності. Спеціальні профілактичні заходи щодо злочинів проти приватної власності и практика їх
 2. § 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері економіки
  У зв'язку зі зміною форм власності всі злочини, які здійснюються проти будь-якого виду власності, належать до економічних. Вони посягають на право власності на майно. Чинне кримінальне законодавство передбачає багато видів злочинів, які традиційно класифікують за способом вчинення злочину: привласнення, розтрата, зловживання посадовим становищем, крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, вимагання,
 3. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи. Ст.13 Конституції проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою. Крім об'єкта, злочини
 4. ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ
 5. § 4. Злочини в сфері охорони правна об'єкти інтелектуальної власності
  Ці злочини спрямовані проти інтелектуальної власності, тобто проти прав громадян на володіння, користування, розпоря-дження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, гарантованих ст. 41 Конституції
 6. Контрольні питання
  Поняття некорисливих насильницьких злочинів і їх виокремлення серед інших насильницьких злочинів. Види некорисливих насильницьких злочинів і їх характеристика. Кримінологічна характеристика некорисливих насильницьких злочинів і їх тенденції. Причини й умови вчинення некорисливих насильницьких злочинів. Попередження насильницьких некорисливих
 7. 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
  При класифікації злочинів проти власності слід враховувати дві суттєві обставини: 1) тенденцію до однакового підходу до всіх посягань проти власності, незалежно від її правових форм; 2) неоднакове ставлення до охорони річних форм власності, яке існує поки що в Україні. З урахуванням сукупності об'єктивних та суб'єктивних ознак складів злочинів вважається за можливе виділити загальні групи (види)
 8. §1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  Родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом IV Особливої частини КК є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина. Конституція України (ст.ст. 21— 62) гарантують людині і громадянину низку прав, які захищаються законодавством, зокрема кримінальним. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
 9. Склад злочину
  визначається як сукупність встановлених у кримінальному законодавстві об'єктивних та суб'єктивних правових ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. Ці ознаки є типовими й необхідними для конкретних видів злочину. Саме наявність їх "набору" свідчить про вчинення певного злочину, наприклад, саме вбивства, крадіжки, службового підроблення тощо. Звичайно, кожний випадок
 10. Злочини проти довкілля, їхні види та загальна характеристика.
  Всі природні багатства нашої країни — згідно з Конституцією України є об'єктами права власності Укр. народу Родовий об'єкт: суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля, його наукове обгрунтоване раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорону нормального екологічного стану біосфери. Об'єкти поділеняються на: Злочини у сфері землевикористання, охорони надр,
 11. Родовий об’єкт
  — це об’єкт групи однорідних злочинів, частина загального об’єкта. Це певна група близьких одне до одного суспільних відносин, які захищаються кримінальним законодавством. Наприклад, відносини власності як частина суспільних відносин, на які посягає група однорідних злочинів — злочини проти власності. Родовий об’єкт покладено в основу кодифікації Особливої частини КК. Кожен з двадцяти її розділів
 12. 3. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Відповідно до Закону України "Про власність" всім власникам законодавче забезпечуються рівні умови захисту грава власності, оскільки всі форми власності рівноправні (ст. 2, 48 Закону "Про власність"). Впровадження такого положення в чинне законодавство є закономірним результатом поступового входження України в світову ринкову економіку і вдосконалення свого законодавства згідно із загальними
 13. Ємельянов В.П.. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч.посібник.- Х.,1996. 112 с., 1996
  Власність складає економічну основу життя суспільства, виступас показником його добробуту і особистого благополуччя громадян, тому охорона власності, чітке правове регулювання відносин власності, захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання е найважливішим завданням держави. Останні роки відбулись докорінні зміни в житті суспільства, які супроводжувались розпадом Радянського
 14. § 1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення
  Класифікація злочинів, яка розроблена в кримінальному праві та закріплена в кримінальному законі (розділи IX, XII, XIIIКК України), більш прийнятна для конструювання окремих методик розслідування злочинів, ніж та, що наводиться в більшості підручників з криміналістики. В розділах IX, XII, XIII систематизовані склади злочинів, які поділені на три види злочинів: проти громадської безпеки; проти
 15. Родовий об'єкт
  — це об'єкт групи однорідних злочинів, частина загального об'єкта. Це певна група близьких одне до одного суспільних відносин, які захищаються кримінальним законодавством. Наприклад, відносини власності як частина суспільних відносин, на які посягає група однорідних злочинів — злочини проти власності. Родовий об'єкт покладено в основу кодифікації Особливої частини КК. Кожен з двадцяти її розділів
 16. § 3. Структура і класифікація криміналістичних характеристик злочинів
  Класифікуючи криміналістичні характеристики злочинів, слід виходити з методологічних засад філософії, особливо з логіко-філософських категорій «одиничне», «особливе», «загальне». Одиничне - думка про один який-небудь предмет (явище) або процес, що відображає сукупність притаманних цьому предмету (явищу) ознак. Тобто у даному випадку - це одиничний, конкретний злочин. Особливе - властивості, за
 17. § 1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
  Розділ XX Кримінального кодексу України 2001 року вперше виділив злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які світове співтовариство визнає особливо небезпечними для людства, тому що вони, наприклад, ведення агресивної війни, застосування зброї масового знищення, геноцид, підривають основи міжнародних відносин і можуть призвести до загибелі людства. Важливою особливістю
 18. § 1. Поняття та види злочинів проти власності
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Юридичним виявом відносин власності є право власності — це, відповідно до статей 316, 317 Цивільного кодексу України1, є право власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном за своєю волею незалежно від
 19. § 1. Поняття та види злочинів проти громадської безпеки
  Безпека людини визнається в Україні однією з найвищих соціальних цінностей (ч. 1 ст. 3 Конституції України). Безпеці людей, їх життєдіяльності та завдають шкоди злочини проти громадської безпеки, чим і обумовлено їх велику суспільну не- безпечність . Родовим об'єктом цих злочинів є громадська (загальна) безпека - стан захищеності людей та інших соціальних цінностей від джерел підвищених небезпек
 20. Некорисливі злочини проти власності, їхні види та загальна характеристика.
  - умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК), Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків, якщо це прямий умисел. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч.2 ст.194) є вчинення його: шляхом підпалу; вибуху чи іншим загально-небезпечним способом; в особливо великих розмірах; що спричинило загибель людей чи інші тяжкі
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru